Obchodní podmínky GDPR

 

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY - RAPTORFISHING (pouze internetový prodej)

Majitel a technický správce internetového obchodu 

Ladislav Body

Dvořákova 704/6

Karlovy Vary 36017

IČ:  64853101
DIČ: CZ

Prodej a distribuce zboží, vyřizování reklamací:
Registrace u Okr. živnostenského úřadu Karlovy Vary

Email: info@raptorfishing.cz , raptorfishing@seznam.cz

Tel:  Láďa: 606623707

        Reny:

 

VŠEOBECNÁ ČÁST

OP s platností od 26.11.2016

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.raptorfishing.cz

NEJSEM PLÁTCE DPH

dále jen „prodávající“ a na druhé straně kupujícím.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „o. z.), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek musí být oběma stranami schváleny písemnou formou.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

VÝKLAD POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, ještě před objednáním zboží.

Potvrzením objednávky se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží v množství a jakosti dle této smlouvy a převést na něho vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle podmínek objednávky. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupujícímu spotřebiteli bude obdržení objednávky neprodleně odpovídajícím způsobem potvrzeno.

 


JAK NAKUPOVAT V NAŠEM OBCHODĚ?
Nákup v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. Přes menu, které se nachází v levé části hlavní strany si vyberete požadovanou kategorii zboží. U každé položky se nachází tlačítko přidat do košíku, po jeho stisknutí se vybraná položka uloží do nákupního košíku. V tuto chvíli máte dvě možnosti - buďto se rozhodnete pokračovat v nákupu nebo je Váš nákup kompletní a Vy stisknutím tlačítka objednat vyvoláte objednávkový formulář. Po vyplnění a odeslání údajů potřebných pro fakturaci a dopravu se Vaše objednávka stává závaznou.

Objednávku máte možnost stornovat do 2 hodin po objednání zasláním emailu na adresu info@raptorfishing.cz po uplynuté této doby je Vaše objednávka považována za závaznou.

 

POTVRZENÍ ZÁRUKY

Většina výrobců již v současné době záruční listy nepoužívá. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou obsahující všechny zákonem požadované údaje, kterou Vám zašleme emailem v den, kdy je odesláno zboží.


PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit od smlouvy je možné pouze písemně - doporučeným dopisem. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel oznámit dodavateli a poté mu zaslat nebo osobně předat kompletní zboží v nepoškozeném obalu bez známek uživání, nejlépe nerozbalené. Vrácené zboží nezasilejte na dobírku, nebude převzato!
Náklady spojené s odesláním zásilky prodejci hradí kupující. Pokud bylo zboží kupujícím používáno, prodávající může snížit vrácenou cenu snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

Upozorňujeme, že toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Zboží doručte zpět na naši adresu :Ladislav kačmuchkende Dvořákova 704/6,Karlovy Vary 36017, zboží odešlete až po potvrzení přijetí odstoupení.

Pokud budete uplatňovat právo na odstoupení od smlouvy v době naší dovolené, pošlete nám email i doporučený dopis. Zboží neodesílejte, ale počkejte na další informace, které Vám pošleme po skončení dovolené. Informace o dovolené je vždy uvedena v kontaktech.

Ke zboží přiložte pokud možno doklad o koupi.

Pokud možno zboží zabalte do další krabice tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.

.Peníze za zboží vám budou vráceny na Váš účet po doručení zboží na naši adresu do 14-ti kalendářních dnů od doručení zboží na naši adresu. Pokud požadujete vrácení peněz jiným způsobem, sdělte to ve Vašem projevu vůle k odstoupení od smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (zejména již rozbalená kosmetika), jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, poškozením nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích.

V praxi se tak děje formou snížení vracené kupní ceny.

Nepřevzetím zboží objednaného na dobírku nelze považovat za řádné odstoupení od smlouvy. Za zbytečnou zásilku náleží prodávajícímu smluvní pokuta jako kompenzace za náklady vynaložené s vyřízením objednávky ve výši Kč 500,-. Tato pokuta může být v případě jejího neuhrazení soudně vymáhána.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část , na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad., Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby dodavatel (prodávající) bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

- přiměřeným snížením kupní ceny

- náhradním dodáním zboží

- odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba vždy nejméně 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci.

Je-li věc nebo její součást vyměněna, je na ni poskytnuta nová záruka.

Kupující podnikatel je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující podnikatel povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující podnikatel povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Výše uvedený postup doporučujeme také kupujícímu spotřebiteli.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu info@raptorfishing.cz společně se základními údaji:
- jaké zboží reklamujete

- důvod reklamace

- termín nákupu

- číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přejete provést případnou platbu

- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží.

Zboží posílejte na adresu : Ladislav Body Dvořákova 704/6, 36017, Karlovy Vary

Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu!

Kupující spotřebitel má v souladu s § 598 občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů k uplatnění reklmace.

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy.

Spotřebiteli vzniká z reklamace právo na:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

DODACÍ PODMÍNKY

Zboží zasíláme po jeho úplném uhrazení (pokud není dohodnuto jinak) prostřednictvím přepravní společnosti GLS, Geis parcel. Zboží je většinou , zasílané v kartonovém obalu.

Při platbě objednávky převodním příkazem objednáváme zboží, které není momentálně na skladě, až po jeho úplném uhrazení (pokud není dohodnuto jinak). Dodací lhůta se v těchto případech počítá až ode dne připsání úhrady na náš účet. Toto se netýká objednávek na dobírku.

Zboží objednáváme u dodavatelů ve většině případů ve čtvrtek do 12:00hod a zákazníkům bývá odesláno obvykle následující týden v pátek.

Je nezbytné, aby objednávající uvedl adresu, na kterou je možno bez problémů doručit zboží, popř. telefon, na kterém bude k zastižení v případě nepřítomnosti na uvedené adrese.

O odeslání zboží budete informováni na uvedenou emailovou adresu.

 

Ceník poštovného

hodnota objednávky do Kč 3000,- - poštovné Kč 190,-
hodnota objednávky Kč 3001,- - doprava zdarma


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží je možné uhradit:

platebním příkazem na účet uvedený v e-mailovém potvrzení objednávky, jako variabilní symbol prosím uveďte číslo objednávky, bez tohoto čísla nemůže být platba správně identifikována a zboží odesláno. Jako potvrzení o zaplacení Vám slouží Váš výpis z banky. Pokud nebude platba připsána na náš účet do 2 týdnů od automatického potvrzení objednávky, bude objednávka stornována
Úhradu prosím provádějte vždy včetně poštovného, děkujeme

Pokud Vaše objednávka nebude uhrazena do 14 dnů od objednání (pokud není dohodnuto jinak), bude automaticky z naší strany zrušena.

 

SKLADOVÁ DOSTUPNOST

skladem - zboží je obvykle odesláno během 3-4 pracovních dnů
obvykle 7-14 pracovních dnů
dočasně vyprodáno - zboží je možné objednat, budeme Vás informovat, kdy bude zboží dostupné
není skladem - zboží není momentálně skladem u nás ani u našich dodavatelů, zboží je možné objednat, skladové zásoby se postupně doplňují, budeme Vás informovat, kdy bude zboží dostupné
na objednávku - zboží je pouze na objednání, kontaktujte nás prosím, sdělíme Vám, za jak dlouho bude zboží připraveno k odeslání
na objednávku, nelze zaslat na dobírku- Toto zboží z technických důvodů není možné zaslat na dobírku, doba dodání obvykle během 1-2 týdnů od připsání platby na náš účet
Aktuální skladová dostupnost se zobrazí po rozkliknutí detailu zboží

Během dne může docházet k drobným odchylkám ve skladové dostuposti, prosíme Vás o shovívavost a pochopení, děkujeme

 

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH dle GDPR

Ochrana osobních údajů dle GDPR
1. Rybářské potřeby Raptorfishing, (dále jen společnost) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále jen „Osobní údaje“).

2. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

a. plnění smlouvy (dále jen „Smlouva“) – na základě zákonné povinnosti

b. marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu

Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními.

Vaše údaje nikdy nepředáváme pro marketingové účely třetím osobám.

5. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího úkončení. Informace budou na základě uděleného souhlasu zpracovávány po dobu 3 let od Vašeho posledního obchodního případu mezi Vámi a Společností.

6. V souhladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

a. Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Osobních údajů, přičemž Společnost může požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

b. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

c. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud

- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

- odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování

- vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

- zpracování je protiprávní nebo

- to ukládá zákonná povinnost.

d. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud

- popíráte přesnost Osobních údajů,

- zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,

- Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano

- nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování. Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

e. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby tyto údaje předala jinému správci.

f. Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese.

8. Dále máte právo podat stížnot proti zpracování Osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů na stránkách www.uoou.cz.

9. Poskytnutí Osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

11. V případě, že bude Společnost chtít užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací. Zjistit více informací